This is a band to keep your eyes and ears on.

ŠIDLO. Táto bluegrassová kapela hrá od roku 1985. Počas existencie kapely sa v nej vystriedalo zopár kvalitných muzikantov oddaných srdcom kapele aj štýlu. Od vzniku kapely prešla mnohými zmenami. V počiatkoch chlapci hrávali trampskú hudbu, neskôr country, country beat, až sa prepracovali k inštrumentálne a vokálne náročnejšiemu štýlu, a tým je náš milovaný BLUEGRASS.

Upozornenie pre návštevníkov

© Hudobné diela, ako aj fotografie, sú majektom autorov, preto s nimi nemožno nakladať bez súhlasu tvorcov (Autorský zákon §17, 18). V prípade používania hudobných diel bez súhlasu ich tvorcov sa dopúšťate neoprávneného nakladania s predmetmi chránenými Autorským zákonom spôsobom, ktorý patrí autorom a napĺňate skutkovú podstatu trestného činu podľa §283 Trestného zákona č.300/2005